زندگي
زیست شناسی 

فعالیت های فصل اول:

فعالیت 1-1

می توان روزنامه ها را خمیر کرد تا مواد محلول موجود در روزنامه از سلولز – که در آب نامحلول است – جدا شودسپس با استفاده از مواد رنگ زدا رنگ آن را از بین برد و بوسیله الکل و اسیدهای رقیق سلولز را از مواد غیر سلولزی جدا کرد . سپس با کاربرد غلظت های مختلف آنزیم سلولاز پیوند بین مولکول های گلوکز شکسته شده قند حاصل می شود.

استفاده از باکتری های تجزیه کننده سلولز که دارای آنزیم سلولاز می باشد نیز راه دیگر است.

مشکلات : جداسازی سلولز از مواد غیر سلولزی بسیار مشکل است و احتمال دارد هنگام انجام کار آلودگی های میکروبی و غیر میکروبی ایجاد شود . برای رفع این مشکل باید فعالیت تا حد ممکن در محیط سترون انجام شود.

فعالیت 2-1

1- خیر گلوکز مونوساکارید است وانحلال پذیری آن نسبت به ساکارز که نوعی دی ساکارید است بیش تر است .

2- در آب حل می شود اما به زمان یا حرارت نیاز دارد چون دارای ساختار پیچیده ای است.

3- در آب حل نمی شود. در اثر این ویژگی چربی ها می توانند در نقاط مختلف بدن وحتی در سلول ها جمع شوند و انرژی زیادی ذخیره کنند.

4- بله به تدریج منعقد می شود.

5- نامحلول هستند . پروتئین های محلول مثل آلبومین می توانند در سلول ها ذخیره شوند و به دلیل همین ویژگی در تشکیل ساختار نقشی ندارنداما پروتئینهای نامحلول نقش ذخیره ای ندارند و در ساختار بخش های مختلف بدن مثل پوست مو ناخن و... شرکت دارند. در واقع ساختار پروتئین ها تعیین کننده نقش آن ها در بدن است.

فعالیت 3-1

لکه هایی از ماده مورد نظر مثل چربی را روی دو قطعه پارچه از یک نوع ایجاد می کنیم . سپس هر یک را با یک نوع پودر که یکی فاقد آنزیم و دیگری دارای آنزیم است شست وشو می دهیم و نتیجه را بررسی می کنیم.

فعالیت 4-1

الف ) سطح ثابت سطح استقرار آنزیم هاست که می توان تعداد مشخصی مولکول آنزیم را در آن قرار داد وآن ها را از شسته شدن محیط که در حال عبور از روی سطح ثابت است حفظ کرد.

ب ) در روش اول میزان مصرف آنزیم بیش تر از روش دیگر است اما این روش ( روش اول ) ساده تر است

فعالیت 5-1

بر عهده دانش آموز

فعالیت 6-1

در این آزمایش برای جلوگیری از آلودگی محیط با میکروب های بیماریزا نکات ایمنی زیر رعایت شود

1- محیط کشت و ظروف مورد استفاده قبل از از استفاده شدن سترون شوند.

2- پس از کشت میکروب ها در ظرف را ببندید و آن ها را در محیط بسته قرار دهید.

3- پس از رشد میکروب ها برای تشخیص آن ها کنار شعله کار کنید و اگر آن ها را روی لام قرار می دهید چند بار لام را از داخل شعله عبور دهید تا میکروب ها کشته شوند.

4- پس از مطالعه برای سترون کردن لام ها و محیط های کشت ابتدا لام ها را در الکل قرار دهید و سپس همراه با محیط های مصرف شده در یک ظرف سوراخ دار داخل ظرف زود پز بگذارید به طوری که آب داخل زودپز تا زیر این ظرف بالا بیاید. سپس در زودپز را ببندید آن را نیم ساعت بجوشانید وپس از آن مواد را در چاه دست شویی بریزید. ظرف را مدت 24 ساعت از ماده  سفید کننده پر کنید و با مایع ظرفشویی بشوییدو تا حد امکان برای تهیه ی غذا از آن استفاده نکنید.

برای تهیه محیط کشت اگر آگار موجود نباشد می توان از یک گرم ژلاتین در 100 سی سی آب مقطر استفاده کرد ولی باید توجه داشت این محیط در دمای بالای 24 درجه ذوب می شود.

فعالیت 7-1

1- گوناگونی جانوران به دلیل گوناگونی در مولکول های زیستی بدن آن ها و به ویژه پروتئین ها و DNA ی بدن آن ها ست. تفاوت پروتئین ها نیز ناشی از نوع اسیدهای آمینه ترتیب و تعداد آن هاست.

2- با توجه به شکل می توان انواع پیوندها موجود بین عناصر موجود در این مولکول و تعدا دآن ها را مشخص کرد.

3- پلی اتیلن که در ساخت وسایل پلاستیکی استفاده می شود از مونومری بنام اتیلن ساخته می شود. PVC که در ساخت لوله های انتقال آب و فاضلاب به کار می رود از کلرید وینیل ساخته شده است . تفلون نیز پلی مری از تترا فلوئور اتیلن است که در ساختن ظرف نچسب به کار می رود.

4-

هیدرولیز

سنتز آب دهی

محصول آن مونومر است

شکسته شدن پیوند

مصرف آب

انرژی زا

محصول آن پلی مر است

ایجاد پیوند

تولید آب

انرژی خواه

5- چون همه ی آن ها در آب حل نمی شوند . ( آب گریزند ) امادر حلال های آلی محلول است.

6- الف ) محلی در مولکول آنزیم که پیش ماده به آن متصل می شود

ب ) هر آنزیم واکنش خاصی را به راه می اندازد چون پیش ماده ی خاصی است  که می تواند در جایگاه فعال آنزیم قرار گیرد .

7- پنجاه مولکول آب

اگرn مساوی تعداد امینو اسید تعداد مولکول آزاد شده وپیوند پپتیدی برابر n-1 خواهد بود

8- پایداری مولکول در حالتی که پیوند دوگانه ( یا سه گانه ) وجود دارد کم تر است . در نتیجه شکستن آن راحت تر است.

فعالیت های فصل دوم

فعالیت 1-2

با انجام این فعالیت دانش آموز می توانند مستقلا با میکروسکوپ کار کند

فعالیت 2-2

به طور عملی انجام شود

فعالت 3-2

1- بزرگنمایی میکروسکوپ به روش های مختلف تعیین می شود. در ساده ترین روش بزرگ نمایی برابر است با حاصل ضرب بزرگ نمایی عدسی شیئی در بزرگ نمایی عدسی چشمی بنابراین در میکروسکوپ مورد نظر حداقل وحداکثر بزرگ نمایی به ترتیب عبارتند از 400= 40× 10      و برابر 100= 10 × 10

2- برای محاسبه اندازه ی تصویر اندازه ی نمونه را در بزرگ نمایی مورد استفاده ضرب می کنیم بنابراین حداقل وحداکثر طول نمونه مورد نظر به ترتیب عبارتند از :

mm 200= 5/0 × 400      و mm  50= 5/0 × 100

برای تهیه مقیاس اندازه ی واقعی نمونه را بر اندازه ی تصویر تقسیم می کنیم:          5/0 تقسیم بر 20 مساوی یک چهلم

فعالیت 4-2

8- چون پیاز اندام زیر زمینی است وتحت تاثیر نور قرار نداشته است

11- کلروپلاست فراوان – برگ خزه اندام هوایی است ودر حضور نور فتوسنتز می کند.

14- به دلیل فراوانی کلروپلاست در برگ خزه

15- می توانیم خزه را برای مدتی در تاریکی رویش دهیم تا برگ ها سبزینه خود را از دست دهند وسفید شوند.

فعالیت 5-2

1- در هر دو تبدیل انرژی صورت می گیرد و ATP ساخته می شودتفاوت آن ها در این است که انرژی شیمیایی در کلروپلاست ذخیره ودر میتوکندری آزاد می شود.

2- تقسیم کردن فضای سلول به قسمت های مختلف و ساخت ذخیره و ترشح مولکول های زیستی

3- پانصد سلول 10000 تقسیم بر 20 مساوی 500  ( یک سانتی متر مساوی 10000 میکرومتر)

4- وجود کلروپلاست در عکس الف میتوکندری و دیواره ی سلولی در عکس ج نشان می دهد این عکس ها مربوط به لوبیا هستند که یوکاریوت است و عکس های ب و د به علت این که تنها دارای دیواره غشاء و ریبوزوم است و اندامک های دارای غشاء ندارد مربوط به باکتری است که پروکاریوت هستند. عکس ه به دلیل نداشتن هسته و شبکه ی آندوپلاسمی زبر می تواند مربوط به موش باشد

5-  نسبت سطح به حجم در حالت اول ( شعاع 10 ) برابر 3/0  و در حالت دوم 15/0 است

نتیجه اینکه با دو برابر شدن شعاع نسبت سطح به حجم سلول نصف می شود.

فعالیت 6-2

1- الف ) به علت پژمردگی غلظت در داخل سلول زیاد است فشار اسمزی آن بالاست و آب بر اساس اسمز به داخل سلول ها نفوذ می کند و موجب شادابی برگ ها می شود.

ب ) در محیط خارج افزایش غلظت ناشی از افزودن شکر موجب افزایش فشار اسمزی در خارج و خروج مایعات داخلی بر اساس اسمز می شود.

2- لایه ی چربی ای که از غدد چربی پوست به وجود آمده آن را نسبت به آب غیر قابل نفوذ می کند.

3- هر دو آب از دست می دهند چون غلظت و فشار اسمزی در خارج بیش تر از داخل سلول است اما سرعت خروج آب از گلبول قرمز بیش تر است چون سلول گیاهی روی غشای خود دارای دیواره و نیز در داخل سلول دارای واکوئل است . از طرفی گلبول قرمز کاملا چروکیده می شود در صورتی که شکل سلول گیاهی به علت وجود دیواره تغییر نمی کند و فقط شادابی و تردی خود را از دست می دهد.

فعالیت 7-2

1- ریبوزوم ها پروتئین ها را می سازند. فرضیه ای که می توان ارائه داد این است که ریبوزوم های سلول های بدن ما با ریبوزوم های سلول های باکتری تفاوت دارند . آنتی بیوتیک ها به دو روش با باکتری مبارزه می کنند. انواعی از آن ها از تشکیل دیواره ی سلولی باکتری جلوگیری می کنندو بعضی از آن ها بر ریبوزوم های باکتریایی و در نتیجه بر پروتئین سازی تاثیر منفی می گذارند. اگرچه ریبوزوم های باکتریایی و انسانی با هم متفاوت هستند اما مصرف دوز بالای آن ها بر ریبوزوم های سلول های انسانی نیز تاثیر منفی می گذارد.

2- چون میتوکندری ها انرژی تولید می کنند بنابراین در سلول هایی که فعالیت بیش تری دارند تعدادمیتوکندری ها نیز بیش تر است . تعداد میتوکندری ها متناسب با فعالیت متابولیک سلول است. سلول های ماهیچه ی قلبی سلول های لوله های کلیوی و کبد از مواردی هستند که تعدادمیتوکندری آن ها زیاد است.

3- عامل اساسی در به دست آوردن یک تصویر خوب از میکروسکوپ قدرت تفکیک است . قدرت تفکیک بیان کننده ی کوچکترین فاصله ی است که دو ذره از یکدیگر قابل تشخیص  اند . قدرت تفکیک این میکروسکوپ یک نانومتر است . یعنی با این میکروسکوپ  می توان ذراتی را که فاصله آن ها از یکدیگر تا یک نانومتر است به صورت دو ذره ی جدا از هم دیده می شوند.

4- خیر آرکی باکتر ها قادر به تحمل وضعیت نامساعد محیطی هستند. هالوفیل ها در حوضچه های نمک گیری زندگی می کنند. هم چنین گروه دیگر از آرکی باکترها ( ترمو اسیدوفیل ) دمای 80 درجه و pH دو را می توانند تحمل کنند.

باکتری کلستریدیوم بوتولینیوم بی هوازی است و می تواند در کنسروهای مواد غذایی در شرایط کاملا بی هوازی رشد کند و سم کشنده بوتولینم را تولید کند.

باکتری ها قدرت تولید مثل بالایی دارند و معمولا از طریق تقسیم دوتایی که نوعی تولید مثل غیر جنسی است تکثیر می شوندودر مدت کوتاهی از یک سلول باکتری انبوهی سلول تولید می شود.

5- شکل 1 : الف ) غشاء هسته                       ب ) ریبوزوم بر سطح شبکه ی آ>دوپلاسمی

    شکل 2 : الف ) پیلی     ب ) DNA   حلقوی           ج ) دیواره ی سلولی              د ) غشاء پلاسمایی

    شکل 3 : الف ) جسم گلژی             ب ) میتوکندری                  ج ) شبکه ی آندوپلاسمی زبر

    شکل 4 : الف ) شبکه ی سلولی سلول گیاهی                  ب ) غشاء هسته

فعالیت های فصل سوم   

فعالیت 1-3

در انجام این فعالیت می توان روپوست تحتانی برگ گیاهان مختلف مثل تره و کاهو را جدا وپس از رنگ آمیزی با لوگل سلول های اپیدرم و هسته های آن ها و سلول های روزنه و ویژگی های آن را مشاهده کرد.

فعالیت2-3

در این فعالیت پارانشیم مشاهده می شود که در گوجه فرنگی حاوی کروموپلاست فراوان است . می توان پارانشیم گیاهان دیگر مثل غده ی سیب زمینی و آمیلوپلاست های داخل آن را با لوگل مشاهده کرد.

فعالیت 3-3

ابتدا بافت های تهیه شده داخل الکل یا سایر محلول های تثبیت کننده قرار داده می شوند و پس از 24 ساعت برش گیری صورت می گیرد و نمونه ها به صورت ساده یا مضاعف رنگ آمیزی می شوند. در رنگ آمیزی ساده از یک نوع رنگ استفاده می شودمثلا فوشین دیواره ی بافت ها را قرمز می کندکه در این حالت تشخیص بافت ها بر اساس ضخامت دیواره وسایر مشخصات بافتی امکان پذیر است . بلودومتیلن به صورت محلول رقیق در مدت نیم تا یک دقیقه چوب چوب پنبه و کوتین را آبی رنگ می کند

در رنگ آمیزی مضاعف از دو رنگ بلودومتیلن و کارمن زاجی استفاده می کنیم ابتدا برش های تهیه شده را به مدت 15 دقیقه در آب ژاول قرار می دهیم وبه مدت 5 دقیقه داخل اسید استیک 5٪ می گذاریم تا آب ژاول خنثی شود . البته پس از هر مرحله آن ها را با آب مقطر شست وشو می دهیم . سپس به مدت چند ثانیه داخل بلودومتیلن رقیق می گذاریم ( حدود 30 ثانیه ) و پس از شست وشو به مدت 10 تا 15 دقیقه داخل کارمن زاجی می گذاریم . بعد از شست وشو با آب مقطر آن ها را مشاهده می کنیم می بینیم که بافت های سلولزی قرمز و بافت های چوبی و چوب پنبه ای سبز مایل به آبی می شوند.

فعالیت های فصل چهارم

فعالیت 1-4

1- پیچ وتاب خوردن لوله ی گوارش موجب افزایش سطح لوله و در نتیجه افزایش گوارش وجذب می شود. اگر این لوله مستقیم بود مسافتی که غذا طی می کرد کوتاه می شد و گوارش و جذب به خوبی انجام نمی گرفت .

2- الف ) پتیالین موجود در بزاق نشاسته را به مالتوز تبدیل می کند طعم مالتوز شیرین است

ب ) زبان کوچک هنگام بلع راه حفرات بینی را می بندد .

3- با از بین رفتن چین خوردگی های درون روده سطح جذب کاهش می یابد میزان جذب مواد غذایی کم می شود ودر نتیجه غذای کافی برای انجام فعالیت ها به بدن جانور نمی رسد و او از ذخایر بدن خود استفاده می کند و لاغر می شود.

4- در سه لوله ی آزمایش یک سانتی متر مکعب محلول نشاسته 5/0 درصد می ریزیم . پس از شستن دهان مقداری بزاق تهیه می کنیم و در لوله ی آزمایش دیگر می ریزیم . سپس با جویدن یک نوار لاستیکی مقداری بزاق تهیه نموده در لوله ی آزمایش پنجم می ریزیم . به یکی از لوله ها ی محتوی نشاسته یک سانتی متر مکعب بزاق قبل از جویدن و به دیگری یک سانتی متر مکعب بزاق پس از جویدن اضافه می کنیم. پس از هم زدن لوله ها  ده دقیقه صبر می کنیم . سپس به هر سه لوله یک قطره لوگل اضافه می کنیم . می بینیم رنگ محلول شاهد که فقط حاوی نشاسته بوده – بسته به نوع نشاسته – آبی تا قهوه ای می شود . رنگ ایجاد شده در لوله ی محتوی نشاسته و بزاق قبل از جویدن از لوله ی شاهد کم تر اما از لوله سوم بیش تر است و رنگ لوله ی سوم که حاوی بزاق بعد از جویدن است از بقیه لوله ها روشن تر است که نشانه ی هضم بیشتر نشاسته و در نتیجه وجود آنزیم بیش تر در بزاق پس از جویدن است.

5- کیسه ی گوارشی در جانورانی که ساختاری ساده و جثه ای کوچک دارند دیده می شود. تقریبا همه ی سلول ها ی بدن آن ها در ارتباط با کیسه گوارشی تنها گوارش جزئی و توزیع غذا را بین سلول ها انجام می دهد و ادامه گوارش در سلول ها انجام می شود و مواد باقی مانده از محل ورود خارج می شوند.

در حالی که در جانوران بزرگ جثه گوارش درون سلولی دیده نمی شود و بسیاری از سلول ها با لوله ی گوارش ارتباط ندارند بنابراین گوارش کامل مواد غذایی در لوله ی گوارش که بلنو پیچ خورده است صورت می گیرد و باقیمانده ی مواد از انتهای لوله ی گوارش خارج می شود چون امکان برگشت آن ها به مبدا وجود ندارد.

6- الف ) باید هم چنان که از ابتدا به انتهای بدن به پیش می رود از مواد گوارش نشده به مواد گوارش شده و در انتها به مواد دفعی برسد.

ب ) بله در حلقه ی سوم فقط قندها به مقدار کم تجزیه شده اند که مشابه دهان است. در حلقه ی پنجم قندها بعضی از چربی ها و تا حدی پروتئین ها تجزیه شده اند که مشابه معده است. در حلقه ی هفتم همه ی مواد آلی به واحدهای سازنده ی خود تجزیه شده اند که مشابه روده ی کوچک بوده و در حلقه ی نهم مواد غیر قابل گوارش و آب فراوان دیده می شود که مشابه ابتدای روده ی بزرگ است . در حلقه ی آخر مواد غیرقابل گوارش و آب به مقدار کم دیده می شود که مشابه روده ی بزرگ است و آب گیری در آن انجام شده است

 

 

فعالیت های فصل پنجم

فعالیت 1-5

1- عدد حاصل ظرفیت واقعی را نشان نمی دهد زیرا همیشه بین نیم تا یک لیتر هوا در شش ها باقی می ماند.

2- کافی است با اندکی تمرین از طریق لوله عمل دم ( به تنهایی ) انجام داده شود . بدیهی است که عمل بازدم نیز معادل دم خواهد بود.

فعالیت 2-5

1- ششها : بادکنک ها   نای : لوله ی شیشه ای دو شاخه       نایژه ها : هر یک از شاخه های لوله ی شیشه ای         دنده ها : شیشه           

دیافراگم : صفحه ی پلاستیکی یا لاستیکی

2- بادکنک ها پر از هوا می شوند.

3- الف ) حجم افزایش و فشار آن کاهش می یابد.

ب ) با پایین آمدن صفحه ی لاستیکی و افزایش حجم داخل ظرف فشار داخل ظرف نسبت به خارج کمتر می شود وبه این ترتیب هوای خارج  وارد بادکنک ها شده و آن ها پر از هوا می شوند.

ج ) ماهیچه های بین دنده ای ( به خصوص خارجی )

فعالیت 3-5

ب ) هنگام دم از انتهای لوله ی بلند داخل ظرف ( الف ) و هنگام بازدم از انتهای لوله ی بلند داخل ظرف ( ب ) جباب خارج می شود.

ج ) تغییر رنگ در ظرف ب ) مشاهده می شود.

د ) با گذشت زمان تغییر رنگ در ظرف الف نیز مشاهده می شود.

پاسخ به پرسشها :

الف ) انتهای لوله بلند متصل به لولهی مرکزی داخل مایع ظرف ب قرار دارد بنابراین هنگام دم مایع بر اثر مکش ایجاد شده وارد این لوله می شودو هوا از لوله ی کوتاه متصل به لوله ی مرکزی وارد می شود. البته این هوا از خارج از طریق لوله بلند ظرف الف وارد این ظرف می شود. هنگام بازدم هوای ظرف الف راهی برای خروج ندارد پس هوای زیادی وارد این ظرف نمی شود.در حالیکه هوا از طریق لوله ی بلند وارد مایع ظرف ب شده و در نهایت به وسیله ی لوله ی کوتاه ظرف ب خارج می شود

ب ) در ظرف مربوط به لولهی هوای بازدمی ( ظرف ب ) که حباب های هوا از آن خارج می شوند.

ج ) بله هوای بازدمی به ظرف الف نیز وارد می شود البته به مقدار کم این هوا مستقیما وارد مایع نمی شود و تنها با سطح آن تماس می یابد در نتیجه تغییر رنگ کندتر و به صورت تدریجی انجام می شود.

فعالیت های فصل ششم

فعالیت 1-6

بصورت عملی ودر آزمایشگاه

فعالیت 2-6

به عهده دانش آموز

فعالیت 3-6

1- الف ) این تغییر ناشی از ضربان متناوب قلب است.فشار خون با انقباض بطن ها افزایش یافته و با انبساط آن ها کاهش می یابد. در حد فاصل هر افزایش و کاهش فشار خون قله ی کوچکی دیده می شود. وجود این قله ها به این دلیل است که با انبساط بطن ها و کاهش فشار داخل بطن خون از آئورت به سمت بطن باز می گردداما دریچه ی سینی آئورت بسته می شودو مقدار حرکت خون برگشتی خون بیش تری را به داخل ریشه ی آئورت می کشاندو فشار کمی بالا می رود

ب ) افزایش فعالیت استرس هیجانات روحی

2- الف ) الف ) نیروی حاصل از انقباض بطن چپ باید بتواند خون را در تمام بدن به گردش در آورد.

ب ) فشار خون در سرخرگ ها بسیار بیشتر از سیاهرگ هااست. پس دیواره ی سرخرگ ها باید ضخیم تر باشد تا تحمل فشار خون بالا را داشته باشد. از طرفی دیواره ی سیاه رگ ها در حرکت خون سیاهرگی دخالت ندارد و باید نازک باشد تا عواملی مثل تلمبه ی ماهیچه ای به جریان خون در آن کمک کند.

از طرفی مقاومت رگها با توان چهارم قطر آن نسبن عکس دارد پس هرچه نازک تر باشد مقاومت بیشتر و سرعت حرکت خون کم تر خواهد بود.

ج ) تبادل مواد از طریق آن ها به راحتی امکان پذیر می شود.

د ) از بازگشت خون بالا رفته به پایین جلوگیری می کند.

3- با ایجاد برش های عرضی در سرخرگ ها و سیاهرگ ها حلقه های ایجاد کرده و آنها را باز می کنیم . طول اولیه قطعات سرخ رگی و سیاه رگی را اندازه می گیریم . یک سمت آن ها را ثابت نگه داشته و به سمت دیگر وزنه می آویزیم و تغییر طول را اندازه می گیریم . به تدریج وزن وزنه ها را افزایش می دهیم و توانایی انبساط و برگشت پذیری رگ ها ر بررسی می کنیم

4- الف ) 900 برابر      cm45 = mm 450   450 تقسیم بر 5/0 مساوی 900

ب ) سرخرگ های مسیر انتقال خون هستند و با توجه به نیاز اندام ها باید خون را سریه منتقل کنند چون خون کمی در آن ها جریان دارد ولی چون مویرگ ها محل تبادل مواد هستند سرعت حرکت خون باید در آن ها کاهش یابد تا تبادل ممکن شود. از طرفی وسعت زیاد مویرگ ها موجب می شود که سرعت خون وارد شده به آن ها کاهش یابد.

ج ) مویرگ ها دیواره ی نازکی دارند که ممکن است با جریان سریع خون پاره شود . از طرفی اگر جریان خون سریع باشد تراوش افزایش یافته و مواد زیادی از خون خارج می شوندو میزان تبادل کاهش می یابد.

5- الف ) به طور کلی میزان فشار خون در ساعت 2 صبح از سایر اوقات کمتر است و به تدریج افزایش می یابد.معمولا نزدیک ظهر به حداکثر میزان می رسد و دوباره کاهش می یابد.در بعد از ظهر کمی افزایش یافته ودر ساعت 2 صبح دوباره به کمترین میزان می رسد.

ب ) بله با همین روش ناهماهنگی و اختلال در طپش قلب مشخص است اما جزئیات ناهماهنگی در ضربان قلب تشخیص دادنی نیست.

ج ) کم ترین زنش ساعت 2 صبح و بیش ترین زنش نزدیک ظهر چهارشنبه مشاهده می شود.

د ) ضربان قلب در روز شنبه پس از استراحت پایان هفته تا حدودی متعادل است و آرام می زندوساعت 2 صبح که شخص به طور معمول در حال استراحت است به کمترین میزان خود می رسد اما چون چهارشنبه آخرین روز کاری هفته است و هنگام ظهر یا نزدیک آن فعالیت بدنی افزایش نشان می دهد. پس ضربان نیز افزایش می یابد.

فعالیت 4-6

بطور عملی

فعالیت 5-6

الف ) 5×5×1000000×1000000= 25000000000000

ب ) 3 متر مربع

ج ) این سطح وسیع موجب افزایش سطح تماس  O2 با گلبول های قرمز ودر نتیجه افزایش ظرفیت حمل اکسیژن خون می شود.

2- با خروج بیش از دو لیتر خون از بدن از یک سو فشار خون کاهش می یابد و خون رسانی به نقاطی از بدن صورت نمی گیرد و از سوی دیگر میزان گلبول های قرمز و پلاسما بسیار پایین می آید ودر اثر آن انتقال گازها و مواد در بدن به شدت کاهش می یابدوموجب مرگ سلول های زیادی در بدن می شود.

3- در ارتفاعات فشار کاهش می یابد . برای جبران این مسئله باید تعداد گلبول های قرمز خون بیشتر شود تا ظرفیت حما اکسیژن افزایش یابد ودر نتیجه اکسیژن رسانی مناسب به بافت ها انجام گیرد.

فعالیت 6-6

1- میکروب هایی که موجب عفونت و درد دندان شده اند در گره ی لنفی به دام افتاده اند در این محل بین باکتریی و بدن مبارزه صورت می گیرد و موجب تورم می شود.

2- رگ های سر وصورت – که بسیار زیادند – از این ناحیه می گذرند بنابراین لنف این منطقه از سایر نقاط بدن بیش تر است و به علاوه به دلیل نزدیکی دهان به این ناحیه و ورود بسیاری از میکروب ها به حلق به گره های لنفی فراوانی در این ناحیه نیاز است.

فعالیت 7-6

1- کاغذ کلرید کبالت خشک را روی سطح فوقانی وتحتانی برگ یک گیاه می گذاریم و برای جلوگیری از تبخیر رطوبت خارج شده از برگ آن را در محفظه ی شفافی قرار می دهیم. پس از مدتی محل روزنه ها روی کاغذ به رنگ صورتی در می اید.

2- همین آزمایش را برای سطوح تحتانی برگ گیاهان مختلف تکرار کرده و نتایج را مقایسه کنید.

فعالیت 8-6

با انجام این آزمایش می فهمیم که سرعت صعود حباب در لوله ها با وزش باد افزایش ونیز با قراردادن گیاه در محیط مرطوب و نیز مالیدن وازلین روی سطح برذگ کاهش می یابد

فعالیت 9-6

بطور عملی انجام شود

فعالیت های فصل هفتم :

فعالیت 1-7

بطور عملی انجام شود

فعالت 2-7

در این تجربه مقدار آب نوشیده شده تعداد دفعات دفع ادرار و حجم ادرار دفع شده در زمان معین اندازه گیری می شوند مثلا دانش آموز در نظر می گیرد که طی دو روز از نوع و مقدار غذای خورده شده میزان فعالیت بدنی و شرایط زندگی ( مثلا از نظر دما ) یکسانی استفاده می کند ولی به مقادیر مختلف آب می نوشد ( یعنی یک روز کم و یک روز زیاد ) سپس طی هر دو روز تعداد دفعات دفع ادرار و حجم ادرار دفع شده را اندازه می گیرد و نتایج به دست آمده را مقایسه می کند.

فعالیت 3-7

1- در خون ورودی به کلیه همه ی موا ستون الف وجود دارند. در خون خروجی از کلیه آب به مقدار نسبی و اوره به مقدار زیاد کاهش یافته است . در خونی که به کپسول بومن تراوش می شود همه ی مواد وجود دارند. ادراری که از کلیه خارج می شود پروتئین و گلوکز ندارد .

2- الف ) حجم ادرار را کاهش و غلظت آن را افزایش می دهد

ب ) حجم ادرار و غلظت آن را کمی افزایش می دهد

ج ) حجم ادرار را افزایش و غلظت آن را کاهش می دهد

د ) حجم ادرار را کاهش و غلظت آن را افزایش می دهد.

ه ) بر حجم و غلظت ادرار تاثیری زیادی ندارد.

3- الف ) می توانیم نوع و میزان غذا و میزان آب خورده شده در دو روز را ثابت نگه داریم و با تغییر دما در هر روز مقدار ادرار دفع شده را اندازه گیری کرده و با هم مقایسه کنیم

ب ) گرما وعرق کردن موجب کاهش یافتن آب خون و آب بدن می شوند باز جذب آب از کلیه ها را افزایش داده و حجم ادرار کاهش می دهند.

فعالیت 4-7

1- پلی مری است با منافذ ریز که گلبول های خون و پروتئین های درشت پلاسما نمی توانند از آن عبور کنند .

2- اهمیت این مسئله در این است که میزان مواد مفید و غیر زاید خون ثابت می ماند و کاهش نمی یابدیعنی از دفع مواد ضروری جلوگیری می شود. علت جریان دایمی و تعویض محلول دیالیز این است که با گذشت زمان مقدار مواد دفعی وارد شده به این محلول افزایش می یابد. با این افزایش انتشار مواد زاید از خون به محلول دیالیز کاهش می یابد و تصفیه ی خون به خوبی انجام نمی شود.

3- باید برای تکمیل آن سرمایه گذاری کرد اما برای کارهای اساسی تر مثل پیشگیری از ابتلا به از کار افتادگی کلیه  سرمایه گذاری بیشتر لازم است.

4- پاسخ این سوال متفاوت می باشد.

فعالیت 5-7

1- اگر محیط داخلی بدن به سمت اسیدی شدن برود کلیه ها دفع یون های هیدروژن را بیش تر می کنند و اگر به سمت قلیایی شدن برود دفع یون های بی کربنات بیش تر می شود.

2- بخش قشری : کپسول بومن -  لوله ی پیچ خورده ی نزدیک – لوله ی پیچ خورده ی دور

بخش مرکزی : قسمت اعظم لوله هنله

3- به مواردی از قبیل آشامیدن کافی آب و مایعات – محافظت در برابر ضربه رعایت بهداشت فردی و دفع به موقع ادرار – پرهیز از مصرف خود سرانه داروهایی مانند ویتامین ها و شربت معده – داشتن رژیم غذایی مناسب و پرهیز از خوردن غذاهای شور و پرچرب و غیره می توان اشاره نمود.

4- ششها که CO2 دفع می کنند و غده های عرق که آب و املاح دفع می کنند.

5- انجام عمل بازجذب در این شبکه ی مویرگی مانع از دفع بسیاری از مواد مورد نیاز می شود.

فعالیت های فصل هشتم :

فعالیت 1-8

الف ) انقباض ماهیچه ی 1 موجب نزدیک شدن ران به لگن می شود البته به صورت حرکت مختصر و سریع

انقباض ماهیچه ی 2 ران را به سمت داخل بدن می کشد. این ماهیچه بر خلاف ماهیچه ی 5 عمل می کند. انقباض ماهیچه ی 3 موجب خم شدن زانو به سمت لگن و بلند شدن پا می شود. انقباض ماهیچه ی 4 موجب حرکت کف پا به سمت جلو می شود. این ماهیچه بر خلاف ماهیچه ی 7 عمل می کند. انقباض ماهیچه ی 5 موجب حرکت ساق به سمت ران و به سمت خارج بدن می شود. انقباض ماهیچه ی 6 موجب کشیده شدن ران به عقب – البته به مقدار کم – و حرکت مختصر پا به عقب می شود. انقباض ماهیچه 7 موجب قرار دادنم کف پا در امتداد ساق پا و خم شدن ساق به سمت ران و بلند شدن پا از زمین می شود.

ب ) همه ی ماهیچه ها به جز 1و2و6 در حرکتاسب به جلو نقش دارند

ج ) هرچه پاها بلندتر باشد با هر حرکت مسافت بیشتری را طی می کنند پس سرعت حرکت افزایش می یابد.

فعالیت 2-8

جانورانی مانند مار و دوزیستان بی پا روی زمین سر می خورند .

فعالیت 3-8

نوار باریک روشن در وسط نوار تیره صفحه ی هنسن است که توسط خط تیره ی M به دو نیم می شود.

فعالیت 4-8

عملی

فعالیت 5-8

1- انقباض ماهیچه X ساعد را خم می کند . انقباض ماهیچه Y ماهیچه ی X را به وضع اولیه خود بر می گرداندو ساعد را درامتداد بازو قرار می دهد. زردپی ها ماهیچه X را به استخوان های ساعد و کتف و ماهیچه Y را به ساعد کتف وبازو متصل می کنند . رباط ها استخوان ها را به هم متصل می کنند . مفصل محل ارتباط ساعد با بازو یا بازو با کتف و بطور کلی محل ارتباط دو یا چند استخوان است.

2- هنگام خم شدن ساعد روی بازو از مراکز عصبی ( مغز یا نخاع ) که هماهنگ کنده عضلات هستند فرمان انقباض صادر می شود توسط عصب 1 به ماهیچه ی X می رسدو آن را منقبض می کند. در این هنگام ماهیچه ی Y  در حالت کشیده قرار می گیرد. در بازگشت ساعد به حالت اول فرمان انقباض از مراکز عصبی توسط عصب 2 به ماهیچه ی Y می رسد و آن را منقبض می کند و با توقف انتقال پیام به ماهیچه ی X این ماهیچه کشیده می شود. به این ترتیب هماهنگی انقباض ماهیچه ها حرکت را امکان پذیر می سازد.

3- الف ) این اهرم از نوع سوم است تکیه گاه آن در یک انتها و نیروی محرک بین تکیه گاه و نیروی مقاوم است.

ب ) در این صورت طول بازویمحرک افزایش یافته و در نتیجه به نیروی کم تری نیاز دارد.

ج ) برای این که تاحد امکان مسافت و سرعت اثر نیرو افزایش یابد.

فعالیت 6-8

مفصل شانه از نوع گوی وکاسه ای است چون بازو می تواند در تمام جهات در گودی کتف بچرخد. مفصل آرنج از نوع لولایی است چون مثل لولای در بالا و پایین حرکت می کند.

فعالیت 7-8

1- قلب و رگ ها

2- بله اما دقت زیادی ندارد وعوامل مختلفی می تواندبر آن موثر باشد.

فعالیت 8-8

عملی

فعالیت 9-8

با انجام این تجربه زمین گرایی که از نوع حرکات القایی گرایشی است بررسی می شود

[ سه شنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۰ ] [ 22:34 ] [ حسینی-دبیر زیست شناسی ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

خدایا ...